ANBI-gegevens   

 

Naam ANBI:

Stichting Rolantino’s

Telefoonnummer (facultatief):

010-4730858/ 06 24565759

RSIN/Fiscaal nummer:

8063.69.826

K.vK. Rotterdam 41136224
Gironummer NL94INGB0007663365

Website adres:

http://www.rolantinos.nl

E-mail:

info@rolantinos.nl.

Adres:

Oude Maasstraat 13

Postcode:

3114 TT

Plaats:

Schiedam

Postadres:

Oude Maasstraat 13

Postcode:

3114 TT

Plaats:

Schiedam

Samenstelling bestuur

Voorzitter                          : Annelies Kars

Secretaris                           : Jenny Lips

Penningmeester             :  Vera Ossewaarde

Bestuurslid                        : Sjaan van der Hooft

Bestuurslid                        : Ineke van den Berg

 

Visie

 

Wij (het bestuur van Stichting De Rolantino’s) zijn er van overtuigd, dat mensen met een handicap een waardevol onderdeel zijn van onze samenleving, dat zij kleur geven aan onze maatschappij en dat hun potentieel, net als dat van ieder ander, ten volle benut moet worden. Zij moeten worden beoordeeld op hun persoonlijkheid en talenten en niet afgerekend worden op hun handicap.

Stichting De Rolantino’s stelt mensen met een handicap in staat om zich te profileren door hen een platform aan te reiken. Wij nodigen niet alleen mensen van de Schiedamse Gemeenschap uit, maar benaderen ook landelijk de diverse woonvoorzieningen en instanties, waardoor dit initiatief steeds bij een groter publiek en doelgroep zichtbaar wordt.

Door zich te profileren worden het zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfkennis en bewustwording van mensen met een handicap gestimuleerd. Zij gaan hun kwaliteiten ontdekken en dit gebruiken in hun dagelijks leven. Hiervoor zijn optredens van groot belang. Er gaat een enorme kracht uit van samen musiceren en via optredens laten zien wat je kan. De repetities zijn een middel om dit doel te bereiken.

De optredens worden geheel kosteloos gedaan, maar de ervaring die de leden opdoen en het plezier dat zij eraan beleven is niet in geld uit te drukken. De uitdagingen die zij in het dagelijks leven tegen komen, lijken op dat moment even niet te bestaan. Een optreden is een uitstapje. Stichting Rolantino’s beperkt zich niet alleen tot de Nederlandse Gemeenschap, maar wil ook centraal staan in de Europese gemeenschap. Dit is waarom wij steeds andere landen bezoeken en nieuwe contacten leggen om op deze manier ons bereik nog groter te maken.

Doelstelling

 

Mensen met een handicap de kans te geven zich te profileren door het maken van muziek. Samen met andere muzikanten te werken en zich te presenteren voor een groot publiek. De samenwerking met andere groepen en professionals geeft hen, de vrijwilligers en de betrokken professionals de kans ervaringen uit te wisselen.

Het organiseren van één groot festival dat jaarlijks terugkeert, zodat zij in contact komen met andere groepen en deelnemers met een soortgelijke handicap. Door middel van het geven van de concerten in binnen- en buitenland bereiken wij jaarlijks nieuwe partners en nieuwe leden. Hierdoor zijn wij in staat om steeds breder te werken.

 

Deze doelgroep meer zichtbaar te maken en tevens de aandacht te vragen van de gemeenschap en de diverse instanties door hen te laten zien en te overtuigen dat met de juiste steun, de kwaliteit van leven voor deze mensen aanzienlijk verbeterd wordt. 

Beleidsplan 2017 t/m 2019

 [...]


Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen hiervoor geen beloning.

Jaarverslag van de Stichting Rolantino’s te Schiedam

Wat doet de Stichting?
Doormiddel van het organiseren van een jaarlijks festival, hebben de deelnemers een doel. Wekelijks repeteren is leuk, maar er is een duidelijke meerwaarde als hieraan een optreden gekoppeld is.

Ze kunnen dan aan een groot publiek laten zien wat ze (WEL) kunnen) en hierdoor wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd en hun eigenwaarde.

Doordat ze meer zelfvertrouwen krijgen durven ze ook andere dingen te ondernemen. Ook het sociale gebeuren wordt gestimuleerd, want als men lid is van een muziekgroep moet men rekening houden met elkaar. Iedereen is op dat moment belangrijk.

Luisteren naar elkaar wordt een belangrijk gegeven.

Ouders en het algemene publiek kunnen dan zelf ervaren dat er heel veel mogelijk is.

Voor vrijwilligers is het fijn te ervaren dat de leden hen als onmisbaar beschouwen en een onbegrensd vertrouwen hebben in hen. In principe zijn wij een grote familie. Niemand kan gemist worden.

Ook de vrijwilligers leren van de mensen met een beperking en genieten van hen als ze stralend op het podium staan.

Het festival wordt jaarlijks georganiseerd hetzij in Schiedam of elders.  Voor de kosten van dit festival worden sponsoren benaderd.

Onze Stichting organiseert over het algemeen regionale of Nationale festivals. Het komt sporadisch voor dat wij Internationaal gaan. Van 2005 t/m 2012 zijn er wel een 6 tal Internationale concerten geweest, maar vanwege de crisis is dit niet meer te organiseren wegens gebrek aan sponsoren. De landen waar wij geweest zijn is: Litouwen, Polen, België en Hongarije. In Litouwen en Polen zijn wij 3x geweest.
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 4113622 en heeft de ANBI status sinds 23 november 2016.

 

Medewerkers
In onze organisatie zijn er enkel vrijwilligers, die de muzikale leiding iedere zaterdag ondersteunen. Dit geldt ook voor de festivals. Zij hebben daarnaast de zorg over een van de leden gedurende die dag. Over het algemeen werken wij met 15 vaste vrijwilligers, maar met festivals zijn dit er ruim 25.

Transport
Het vervoer van de instrumenten i.v.m. optredens wordt gedaan met een eigen bus. Hoelang deze nog inzetbaar is, kunnen wij niet schatten. De bus is in oktober 16 jaar oud. Bij te grote uitgaven wordt deze of vervangen/of wij gaan een bus huren.

Activiteiten van de organisatie

 

voor de aankomende periode van 3 jaar:

 

Kerstconcert op   december 2016, december 2017 t/m 2019.

Sinterklaasfeest: telkens de laatste zaterdag in november

Mei 2017- 2018-2019: Wij vieren de verjaardag van de vrijwilligers (betaald door de vrijwilligers)

16 september 2017- november 2018 –oktober 2019: Jaarlijks Festival “Wij gaan ervoor”

 

Doorlopende werkzaamheden van de organisatie:

 

Wekelijkse repetities iedere zaterdag van 10.30u-12.00u met uitzondering van de schoolvakanties volgens het basis onderwijs.

De repetitie vervalt in principe nooit of de dirigent moet ziek zijn en dit is zelden of nooit.

 

 

Voorbeeld van activiteiten

 

 

·               Sinterklaasfeest: stukje ontspanning en het stimuleren van het sociale gebeuren.

·               Het vieren van de verjaardagen van alle vrijwilligers: Hiermee willen wij extra aandacht besteden aan de vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in onze organisatie.

·               Jaarlijks festival: De doelgroep in contact brengen met anderen en tevens soortgelijke organisaties een kans bieden zich te profileren. Het deelnemen aan het festival stimuleert het

         zelfvertrouwen en motiveert vrijwilligers.

·               Kerstconcert: Een manier om ouders nog meer te betrekken bij de prestaties en vooruitgang van hun zoon/dochter. Een Kerstconcert brengt mensen bij elkaar.

 

Wij als organisatie zijn trots om te laten zien wat wij ieder jaar met onze inzet weer bereiken en te laten zien hoe de leden van dit alles genieten.

Het niveau wordt ieder jaar weer opgeschroefd en het blijft voor de leden een enorme uitdaging om ook deze streep weer te halen.

 

Toelichting reserves

Lopende kosten

Huur van de locatie, onkosten repetities (limonade voor de leden), telefoon, reiniging kleding, onderhoud bus, aanschaf en reparaties muziekinstrumenten, kleding voor leden en vrijwilligers.

Overige kosten

Voor projecten hebben wij gemiddeld per jaar € 12.000,00 tot € 15.000,00 nodig. Mocht dit om wat voor reden niet haalbaar zijn, dan hebben wij een buffer zodat wij het project te allen tijde kunnen uitvoeren.

Van het geld dat wij via een aantal donateurs ontvangen, wordt het Sinterklaasfeest en het kerstfeest betaald.

Verzekeringen: 

Autoverzekering, WA en ongevallenverzekering leden, transportverzekering.

 

Zakelijke spaarrekening:

Op de spaarrekening is een bedrag gereserveerd voor de aanschaf van een nieuwe/andere bestelbus. Deze hebben wij nodig om de instrumenten te vervoeren als wij optredens hebben.

 

Jaarrekening: baten en lasten 2018

KAS      
Batig saldo 2017      €                            38,49
Contributie      €                          510,00
Donaties      €                         475,95
Storting uit Kas      €                         500,00
Diversen      €                          791,34
       
Totaal      €                     2.315,78
       
Uitgave kas:      
Onkosten sint, kerstfeest, festival      €                     2.254,19
       
Saldo kas op 31 december 2018      €                           61,56
       
GIRO      
       
Batig saldo 2016      €                        7.255,09
Van Fondsen      €                      27.252,54
Contributies      €                        3.600,00
Kas                                    400,00
Diverse      €                        1.129,99
Totaal inkomsten      €                     39.647,62
       
Uitgave giro      
 Instrumenten      €               714,80                     
Donaties      €               735,50
Opname kas                        500,00
Onkosten festival 2017      €         16.381,18
Onkosten diverse      €               159,93
Huur    
€                 548,30
Totaal uitgaven      €         19.037,71

 

 

Saldo giro op 31-12-2017                                                                                             €    20.609,91

Zakelijke spaarrekening:  inclusief rente 2017                                                  €    31.811,30

 

Toelichting Staat van Baten en Lasten Stichting Rolantino’s te Schiedam 2019

 

Giften 
Tijdens festivals of tijdens het kerstconcert worden er regelmatige kleine bedragen gedoneerd.

Overige giften komen van donateurs die jaarlijks € 10,00 pp betalen

 

Erfenis/Legaten: Er zijn dit jaar ontvangsten geweest uit erfenis en legaten.

 

Fondsen 
Voor de te organiseren festivals worden diverse fondsen benaderd.

Attenties vrijwilligers 
Dit jaar krijgen de vrijwilligers een klein presentje tijdens het Sint Nicolaas feest

Kerstconcert 
De kosten voor het kerstconcert bestaan uit: De huur van de locatie waar het concert wordt gehouden, attentie voor de bezoekers, warme chocomel en erwtensoep voor de deelnemers. Voor iedere bezoeker, leden en vrijwilliger is er tevens een kleine attentie.

Met de constatering dat, gezien de ontwikkelingen de afgelopen jaren, de muziekgroep voor mensen met een beperking in Schiedam ook in komende jaren een noodzakelijk “goed” zal zijn. De breed gedragen inkomsten en de financiële reserve rechtvaardigen de verwachting dat de continuïteit van onze stichting gewaarborgd is.


Begroting Stichting Rolantino’s Schiedam 2017 t/m 2019

Beleidsplan 2017 t/m 2019 Inkomsten uitgaven Saldo kas+ giro  
   €                19.817,00  €             19.817,00  €                      -    
         
Contributies  €                  4.500,00      
Fondsen  €                14.000,00      
Rente  €                      175,00      
Donateurs  €                  1.000,00      
Giften  €                      142,00      
         
Uitgaven verwacht        
         
Huur    €                   900,00    
Festival    €             14.000,00    
Onkosten Sint, concerten etc    €                   800,00    
Verzekering leden    €                   123,00    
Autoverzekering    €                   230,00    
Onkosten diverse    €               1.963,00    
Instrumenten + toebehoren    €                   650,00    
Transportverzekering    €                   551,00    
Onderhoud bus    €                   600,00    
Zakelijke spaarrekening      €     31.811,30  
         
De uitgaven en inkomsten blijven de komende jaren gelijk        
         
         

Toelichting begroting Stichting Rolantino’s 2017 t/m 2019

De begroting is gemaakt met het hele bestuur. Aan de penningmeester is met het opmaken hiervan advies gevraagd, daar zij alleen verantwoordelijk is voor de administratie van de inkomsten en uitgaven.

Bij de uitgaven is nu de huur opgenomen, daar de afgelopen drie jaren er een bedrag betaald is voor lidmaatschap van de leden. Zij waren lid van St. Jozef. Vanwege opheffen/sluiten van de locatie gaan wij per 1 januari 2017 naar het wijkcentrum “De Erker”. De onkosten zullen lager uitvallen, daar wij geen parkeerkaarten meer aan hoeven te schaffen voor de vrijwilligers.
Voor de financiering van de festivals worden sponsoren benaderd. Van fondsen zijn nog geen concrete toezeggingen ontvangen, maar gezien ervaringen uit het recente verleden heeft het bestuur er vertrouwen in dat het begrote bedrag voor de festivals in 2017  t/m 2019 ontvangen zal worden.

Bij de inkomsten zijn de giften en donaties ongeveer hetzelfde begroot daar de verwachting is dat dit gelijk zal blijven.
Ook de onkosten voor de diverse activiteiten zullen ongeveer hetzelfde blijven.
De begroting is hiermee sluitend.

Bestuursleden

Stichting Rolantino’s